Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

`` 
Organ prowadzący: Gmina Stęszew
Organ nadzorujący: Wielkopolski Kurator Oświaty

Organy przedszkolne:

Dyrektor
- Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz.
- Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także właściwe warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem.
- Sprawuje wraz z wicedyrektorem nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli.
- Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanonowiących.
- Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola.
- Koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola.
- Zadania i kompetencje dyrektora zawarte są w Statucie Przedszkola


Rada Pedagogiczna
- Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego zadań staturowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
- W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
- Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
- Kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są w Statucie Przedszkola w Stęszewie .

Rada Rodziców
- Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
- W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
- Działalność Rady Rodziców określa regulamin.
-Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
-Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w statucie Przedszkola w Stęszewie. 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:07:44 | Data modyfikacji: 2012-09-24 13:32:34.
Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:07:44
Data modyfikacji: 2012-09-24 13:32:34
Opublikowane przez: ****************** ******************