jo.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie strona główna 

Ewidencje, rejestry i archiwa
`````````` 
Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Szkoła prowadzi:

 • Księgę ewidencji dzieci i młodzieży
 • Księgę uczniów,
 • Księgę protokołów Rady Pedagogicznej,
 • Księgę zastępstw,
 • Rejestr godzin ponadwymiarowych
 • Księgę kontroli zewnętrznej: sanitarnej i inne,
 • Dokumentację przebiegu nauczania:
   • arkusze ocen (okres przechowywania 50 lat),
   • dzienniki lekcyjne (okres przechowywania 6 lat),
   • dzienniki innych zajęć szkolnych,
   • księgi arkuszy ocen (dla absolwentów).

  Sposoby udostępniania danych: Dokumentacja z pkt. 1 – 6 jest dostępna tylko dla organu nadzorującego i prowadzącego szkoły oraz innych specjalistycznych służb, Dokumentację przebiegu nauczania można udostępnić rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci tylko w obecności pracownika szkoły (Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozp. MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów) 


Opublikowane przez: ********************* ********** | Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:44:00 | Data modyfikacji: 2011-06-13 12:54:08.

Zobacz:
 Status prawny .  Monitoring .  Dyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych . 
Data wprowadzenia: 2011-06-13 12:44:00
Data modyfikacji: 2011-06-13 12:54:08
Opublikowane przez: ********************* **********

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.steszew.pl